Menu Zamknij

RODO

Dane osobowe – klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Zibi Techno sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101687, REGON: 010119992, NIP: 524 040 50 29; kapitał zakładowy 500 000 zł; (dalej jako „ADO”);
 2. Państwa dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją zawartej umowy oraz w celu wypełniania przez ADO zadań odnoszących się do dokonywania rozliczeń świadczeń publicznoprawnych, w tym w szczególności podatków, a także w prawnie uzasadnionym interesie ADO
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.b, lit. c oraz lit. f RODO
 4. Prawnie uzasadniony interes ADO związany jest z:
  1. zapewnieniem prawidłowej realizacji Umowy;
  2. zapewnieniem prawidłowej organizacji pracy, wewnętrznymi celami administracyjnymi i analitycznymi
  3. zapewnieniem prawidłowej współpracy z partnerami oraz
  4. ochroną przed roszczeniami i dochodzeniem ewentualnych należności
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Umowy
 6. Odbiorcami danych osobowych (czyli podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu ADO, jak i podmiotami, którym dane udostępniane są dla ich własnych celów) mogą być: podmioty, którym ADO ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy); podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przedsiębiorcy świadczący na rzecz ADO usługi marketingowe, prawne, doradcze, kontrolne, informatyczne, hostingowe, kurierske i pocztowe oraz z zakresu niszczenia dokumentów; podmioty wspierające ADO w prowadzeniu projektu Szkół Muzycznych Casio, w tym Pan Arkadiusz Białek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MULTI-ARKO Arkadiusz Białek z siedzibą w Radomiu;  inne podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie Państwa danych osobowych
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Umowy,a następnie przez czas potrzebny na realizację prawnie uzasadnionych interesów ADO, stanowiących podstawę przetwarzania (w szczególności wykazania prawidłowości wykonania obowiązków ADO w związku z Umową, dochodzenia ewentualnych należności czy też obrony przed roszczeniami związanymi z Umową) lub do czas upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, lub do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym prawo do uzyskania ich kopii), prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem), przenoszenia danych czy też ograniczenia ich przetwarzania;
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów ADO, wówczas sprzeciw wymaga uzasadnienia Państwa szczególną sytuacją.
 11. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa, macie Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji, w tym w ramach profilowania.